การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

สาส์นจาก CEO

ceo

HUMAX กำลังปฏิบัติการจัดการที่ยั่งยืนอย่างแข็งขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้ความพยายามเหล่านี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้องด้วยการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา นับตั้งแต่การก่อตั้ง HUMAX มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการจัดการที่ยั่งยืน โดยการเข้าร่วมข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 และการส่งรายงานในการสื่อสารถึงความคืบหน้า (Communication on Progress, COP) ครั้งแรกของเราในเดือนพฤษภาคม 2016 เราสนับสนุนหลักการสิบประการอย่างเต็มที่ของ Global Compact ที่ครอบคลุมส่วนสำคัญสี่ด้าน นอกจากความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องของเราแล้ว ในการปฏิบัติของเรายังมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในทุกส่วนของห่วงโซ่แห่งคุณค่า

HUMAX มีเป้าหมายเพื่อเป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกในด้านระบบการนำส่งข้อมูลและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับมนุษยชาติ ด้วยเหตุนี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายและจะใช้ความเป็นผู้นำในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมเพื่อการเจริญเติบโตที่มีความสมดุลภายในกรอบของแนวความคิด Triple Bottom Line (TBL) ในฐานะที่เป็นองค์กรระดับโลก ผู้บริหารที่รับผิดชอบ HUMAX จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง

การสร้างระบบการจัดการที่ยั่งยืนและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

HUMAX กำลังทำทุกอย่างเพื่อสร้างระบบการจัดการอย่างยั่งยืนที่ตรงตามมาตรฐานสากล และเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะปฏิบัติได้ทั้งบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะสร้างและใช้งานระบบการจัดการทั้งหมดปฏิบัติได้ที่ซึ่งซึ่งผู้จัดการและพนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ ไม่ใช่เพียงบางส่วนของแผนก นอกจากนี้เรากำลังจัดระเบียบและขยายโครงสร้างการสื่อสารของเรากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพวกเขา โดยการปรับปรุงความพึงพอใจระดับสูงสุดและการเสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนและรวมทั้งห่วงโซ่แห่งคุณค่า

เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ HUMAX มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราได้เข้าร่วมในโครงการ Carbon Disclosure Project (CDP) ด้วยสมัครใจ และในปี 2015 เราเป็นบริษัทแรกในเกาหลีที่จะได้รับการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนกล่องแปลงสัญญาณ กิจกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเรานอกจากเพียงปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว เรายังขยายเข้าไปในห่วงโซ่อุปทานของเราเพื่อให้มั่นใจมีความยั่งยืนสำหรับรุ่นต่อไป

แนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมกับหุ้นส่วนของเรา

HUMAX พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา เราเชื่อว่าความสามารถในการแข่งขันของหุ้นส่วนที่จะแปลมาเป็นความสามารถในการแข่งขันของเราเอง และความเสี่ยงของหุ้นส่วนของเราจะแปลมาเป็นความเสี่ยงของเราเอง ในปี 2015 ได้เข้าร่วมในโครงการ “Growth Share Initiative” ของภาครัฐ HUMAX ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือแบบ win-win กับหุ้นส่วนของเรา เราจะยังคงความพยายามรักษาการเจริญเติบโตร่วมกันกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา โดยปรับปรุงด้านการสื่อสาร เพิ่มการมีส่วนร่วมของพวกเขาและเสริมสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตร่วมกัน 

HUMAX มีเจตนาที่จะสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดการที่ยั่งยืนซึ่งครอบคลุมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนของคุณอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ HUMAX ยังคงเดินทางต่อไป แบบทีละขั้นไปสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมระดับโลก

ขอบคุณ

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์

HUMAX มีเป้าหมายเพื่อเป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกในด้านระบบการนำส่งข้อมูลและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับมนุษยชาติ ด้วยเหตุนี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายและจะใช้ความเป็นผู้นำในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการเจริญเติบโตที่มีความสมดุลภายในกรอบของแนวความคิด Triple Bottom Line (TBL)

การพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์

ความยั่งยืนของ HUMAX

“ผู้ให้บริการชั้นนำของโลกในด้านระบบการนำส่งข้อมูล”

การผลักดันการดำเนินการในด้านธุรกิจ, เศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อม

ความสามารถในการทำกำไรทางเศรษฐกิจ

 • การจัดการนวัตกรรม

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

 • การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความมั่นคงทางสังคม

 • การจัดการที่ให้ความสำคัญกับคน
 • การบริหารจัดการที่โปร่งใส
 • การบริหารจัดการแบบ win-win
 • การบริหารจัดการแบบ CSV

ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ระบบการจัดการ

HUMAX ได้พัฒนากระบวนการของความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลลัพธ์ในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยเน้นเรื่องหลัก ๆ 7 เรื่อง เราได้สร้างกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง โดยการกำหนดจากความต้องการที่ความหลากหลายของผู้มีส่วนได้เสียและมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ Humax

หลักการ
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
Human Rights
 • Principle 1 : Businesses should support and respect the protection of intermationally proclaimed humal rights.
 • Principle 2 : make sure that they are not complicit in human rights abuses.
Labour
 • Principle 3 : Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
 • Principle 4 : the elimination of all forms of forced and compulsory labour;
 • Principle 5 : the effective abolition of child labour; and
 • Principle 6 : the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.
Environment
 • Principle 7 : Businesses should support a precautionary approach to encironmental challenges;
 • Principle 8 : undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and
 • Principle 9 : encourage the development and diffusion of encironmentally friendly technologies.
Anti-Corruption
 • Principle 10 : Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.
ระบบ
ISO26000
7 เรื่องหลัก
 • การกำกับดูแลองค์ก
 • สิทธิมนุษยช
 • การปฏิบัติด้านแรงงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • การปฏิบัติในการดำเนินงานที่เป็นธรรม
 • ปัญหาของผู้บริโภค
 • การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนา
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง

– โดยใช้การประเมินจากสาระสำคัญของ CSR –

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
ความสำคัญต่อ HUMAX

Priorities

การปฏิบัติและการรายงาน
แนวทางของ GRI
square-500x400

ความสมดุลและการ
เจริญเติบโต

ความสามารถในการทำกำไรทางเศรษฐกิจ
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงทางสังคม

การเปิดเผยข้อมูล

HUMAX ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเปิดเผยผลการปฏิบัติงานจากการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนกับเพื่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา

COP (Communication on Progress / 2016)

2016 HUMAX COP (English)